اخبار
نشست نظارت بر عملکرد آموزشی دانشکده

1398/8/6 دوشنبه

نشستی در خصوص نظارت برعملکرد آموزشی و بررس مشکلات آموزشی دانشکده باحضور دکتر پرویز پدیسارمعاون آموزشی دانشگاه، دکتر سونیا اویسی مدیر مرکز توسعه مطالعات، احمد پورشریف مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، زهره دانصفهانی کارشناس مسئول مرکز مطالعات دانشگاه، دکتر محدعلی سلیمانی رئیس و فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مورخ 6 آبان ماه سال جاری در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.
 

                                                                    آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                      آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir