اخبار
مراسم بازنشستگی سکینه شیخی کارمند آموزش دانشکده

1398/8/2 پنجشنبه

مراسم بازنشستگی سکینه شیخی کارمند آموزش دانشکده در روز پنج شنبه موزخ 2 آبان ماه سال جاری در PBL دانشکده با حضور معاون آموزشی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی و کارکنان واحدهای مختلف دانشکده برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر، تشکر و قدردانی از زحمات ایشان، هدایایی به رسم یادبود به ایشان اعطا گردید.


 

                                                                              آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                               آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir