اخبار
دفاع از پروپوزال راشین نصیری

1396/12/14 دوشنبه

راشین نصیری دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی از پروپوزال خود با عنوان " بررسی تاثیر مشاوره فردی بر میزان مشارکت مادران باردار در تصمیم گیری روند درمان " در تاریخ یکشنبه سیزدهم اسفندماه در کلاس PBL  دانشکده در حضور اساتید دکتر فروزان الفتی به عنوان استاد راهنما، خانم فاطمه رنجکش و خانم مریم مافی به عنوان اساتید مشاور، دکتر زینت جورابچی و دکتر نضال آژ به عنوان داوران جلسه و نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر نسیم بهرامی دفاع کرد.