اخبار
تور آشنایی دانشجویان جدیدالورود

1396/11/18 چهارشنبه

با ورود دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن‌ماه در تاریخ شانزدهم بهمن تور داخل دانشکده‌ای به منظور آشنایی دانشجویان با واحدهای مختلف دانشکده و قوانین مربوطه به خصوص کارگاه مهارت های بالینی، کتابخانه، کمیته تحقیقات، مرکز اطلاع رسانی و ... با همراهی خانم نظری مسئول EDO  دانشکده برگزار شد.