اخبار
نشست ارزیابی درونی دانشکده

1396/11/16 دوشنبه

این نشست به منظور بررسی میزان تحقق اهداف اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی و جلسه کمیته پایش ساختار سازمانی دانشکده پانزدهم بهمن ماه نود و شش ساعت هشت صبح در دفتر ریاست دانشکده با حضور رییس، معاونین ومسئولین واحدهای مختلف دانشکده برگزار گردید. در این  جلسه اقدامات انجام شده مطرح و به منظور دستیابی ببیشتر به استانداردهای اعتبار بخشی همچنین  ارتقای خدمت رسانی به دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان پیشنهاداتی عنوان و در خصوص نحوه اجرایی آنها بحث و تبادل نظر انجام شد.