اخبار
نشست آموزشی پیشگیری از کنسرهای شایع در زنان

1396/7/18 سه‌شنبه

با افزایش آمار سرطان در زندگی امروز و تغییر سبک زندگی و همچنین اشتغال زنان و کاهش میزان توجه آنان به سلامت فردی، دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری مشاور امور بانوان دانشگاه جلسه ای آموزشی تحت عنوان روشهای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطانهای زنان جهت افزایش آگاهی همکاران خانم این دانشکده و دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در تاریخ 13ام مهرماه برگزار نمود.
در این جلسه سرکار خانم رمضانی، کارشناسی ارشد مامایی و شاغل در مرکز بهداشت، انواع عوامل خطر سرطانهای برست و رحم و اندیکاسیونها و راهکارهای پیشگیری و نحوه معاینه و خودآزمایی را برای پرسنل آموزش دادند.
ایشان به بانوان تاکید نمود که هم اکنون در پایگاه های سلامت مراکز بهداشتی و درمانی، خدمات ادغام یافته میانسالان ارائه می شود و باید همه خصوصا زنان که جنس آسیب پذیر جامعه هستند نسبت به تشکیل پرونده در این مراکز اقدام نمایند تا غرباگری های کنسر و روشهای تشخیصی پیش از پیشرفت بیماری انجام و در صورت لزوم ارجاع و درمان به موقع صورت گیرد.
در پایان جلسه هم سوالات همکاران مطرح و توسط مدرس جلسه پاسخ داده شد.