اخبار
فرآیند حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی اصلاح شد

1396/3/28 يكشنبه

خبر، مسعود خادم حقیقت .در ساعت 12 روز 25 خردادماه نشست اصلاح فرآیند حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی با حضور حسین میرزاعباسی - معاون  اداری و مالی، مسعود خادم حقیقت- رئیس اداره امور عمومی، فاطمه رنجکش- معاون آموزشی، فاطمه اسکندری- عامل مدیر مالی و زهرا صالحی منش- مسئول حق التدریس برگزار گردید و فرآیند حق التدریس بازنویسی شد و مقرر گردید از این پس مدارک و مستندات با روش جدید آماده شده و در تاریخ دهم تیرماه سال جاری تحویل امور مالی گردد.

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir