اخبار
آزمون اصول و مهارتهای پرستاری بصورت آسکی برگزار می شود

1396/3/4 پنجشنبه

آزمون اصول و مهارت های پرستاری به روش آسکی روز یکشنبه هفتم خرداد ماه 96 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر و از ساعت 13 الی 16 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می شود.