اخبار
دومین نشست پایش برنامه استراتژیک دانشکده برگزار شد

1396/3/2 سه‌شنبه

  خبر، مسعود خادم حقیقت . دومین نشست پایش برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر محمد علی سلیمانی رئیس - محمد مرادی معاون فرهنگی - مسعود خادم حقیقت رئیس اداره امور عمومی و دکتر فاطمه محمدی - دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی و فهیمه کرمانشاهانی معاونین پزوهشی و آموزشی و دبیر کمیته استراتژیک در تاریخ31 اردیبهشت ماه سال جاری در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید . حاضرین درخصوص جمع بندی مطالب نشست گذشته و همچنین تکمیل و ارسال نتایج پایش برنامه استراتژیک 95 و تکمیل برنامه عملیاتی سال 96 به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان برنامه عملیاتی سال 96 دانشکده پرستاری و مامایی نهایی گردید.
 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir