اخبار اسلایدی
تقویم اجرایی سال تحصیلی 97 -96

1396/5/9 دوشنبه

   تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir