آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی: 59811 -34197 تلفن:  33338034 -028
فکس: 33237268 -028 پست الکترونیک:  nursingpublicaffairs@qums.ac.ir