پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 7 (انکولوژیو خون-سیستم ایمنی و بیماری عفونی)    خانم اعظم قربانی
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 5 (غدد و زنان)  خانم اعظم قربانی
مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه   خانم ها:اکرم شاهرخی-اعظم قربانی-دکتر زهرا حسینی گل افشانی
طرح درس فارماکولوژی نظری    خانم دکتر مرجان نصیری اصل
مراقبت های پرستاری در پیوند اعضاء    خانم دکتر لیلی یکه فلاح
پرستاری مراقبت های ویژه 3   خانم مرضیه خاتونی
پرستاری بیماریهای عفونی و ایمنی خانم دکتر لیلی یکه فلاح
روش تحقیق پیشرفته    آقای دکتر جلیل عظیمیان
روش تحقیق    آقای دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد

 
  آرشیو طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری ویژه (نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92)


 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir