نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

 

آخرین مرتبه علمی

 

تاریخ بازنشستگی

 
طیبه کهزادی پرستاری کارشناس ارشد مربی 1385/12/28
فریده بختیاری پرستاری کارشناسی مربی 1387/11/25
محمدرضا گودرزی پرستاری کارشناس ارشد مربی تاریخ فوت:1388/3/24
فاطمه سمیعی فرد پرستاری کارشناس ارشد مربی 1389/5/6
ماهرخ گلچین پرستاری کارشناس ارشد مربی 1389/6/1
عباس آزاده جو پرستاری کارشناس ارشد مربی 1390/12/1
اعظم قربانی پرستاری کارشناس ارشد مربی 1391/12/29
زهرا کلانتری پرستاری کارشناس ارشد مربی 1392/3/31
فرزانه فلاحت پیشه پرستاری کارشناس ارشد مربی 1392/6/15
هاجر اسماعیل زاده پرستاری کارشناس ارشد مربی 1397/12/27
محمرضا مصطفایی پرستاری کارشناس ارشد مربی 1398/1/28
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی پرستاری کارشناس ارشد مربی تاریخ فوت:1397/11/24
فهیمه کرمانشاهانی پرستاری کارشناس ارشد مربی 1398/8/30
طوبی گلشاهی پرستاری کارشناس ارشد مربی 1398/9/30
دکتر جلیل عظیمیان پرستاری  دکترای مدیریت پرستاری دانشیار 1398/12/14