نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

آخرین مرتبه علمی

تاریخ بازنشستگی
طیبه کهزادی پرستاری کارشناسی اشد مربی 1385/12/28
فریده بختیاری پرستاری کارشناسی مربی 1387/11/25
محمدرضا گودرزی پرستاری کارشناسی ارشد مربی تاریخ فوت:24/3/1388
فاطمه سمیعی فرد پرستاری کارشناسی ارشد مربی 1389/5/6
ماهرخ گلچین پرستاری کارشناسی ارشد مربی 1389/6/1
عباس آزاده جو پرستاری کارشناسی ارشد مربی 1390/12/1
اعظم قربانی پرستاری کارشناسی ارشد مربی 1391/12/29
زهرا کلانتری پرستاری کارشناس ارشد مربی 1392/3/31
فرزانه فلاحت پیشه پرستاری کارشناس ارشد مربی 1392/6/15