نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی  توضیحات  

 
دکتر محمدعلی سلیمانی رئیس دانشکده 3500  اطلاعات بیشتر

 
  آقای حسین میرزاعباسی معاون اداری و مالی   
 3506
        

 اطلاعات بیشتر

 

 
خانم فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پژوهشی 3502 اطلاعات بیشتر

 
آقای محمد مرادی معاون فرهنگی 3557 اطلاعات بیشتر

 
آقای مسعود خادم حقیقت رئیس اداره امور عمومی 3515 اطلاعات بیشتر

 
خانم زینب طالبی مسئول دفتر ریاست
3501

اطلاعات بیشتر

 

 
  
              خانم فاطمه افشارنیا                  
 
مسئول آموزش 

 
  3509
اطلاعات بیشتر

 

 
خانم معصومه کشاورز کارشناس آموزش 3509 اطلاعات بیشتر

 
خانم زهره دربهانی نژاد مسئول رشته مامایی 3533 اطلاعات بیشتر

 
خانم هدی اصل تبریزی کارشناس تحصیلات تکمیلی 3514 اطلاعات بیشتر

 
آقای بهنام پور اسمعیل کارشناس آموزش 3519 اطلاعات بیشتر

 
خانم نفیسه جمالی کارشناس آموزش و Edo 3532 اطلاعات بیشتر

 
فرزانه ایزدی مقدم کارشناس پژوهش 3517 اطلاعات بیشتر

 
آقای محمد علی دوستی کارشناس امورهیئت علمی 3530 اطلاعات بیشتر

 
خانم زهره لشگری کارشناس آموزش 3521 اطلاعات بیشتر

 
خانم عاطفه کلانتری مسئول کتابخانه 3540 اطلاعات بیشتر

 
خانم سمانه میربها  مسئول بخش عمومی کتابخانه 3542 اطلاعات بیشتر

 
خانم منیر آزاده جو کارمند کتابخانه 3542 اطلاعات بیشتر

 
خانم محبوبه شعبانی کتابدار 3542 اطلاعات بیشتر

 
خانم مهندس زهرا صالحی منش مسئول سالن جلسات
- روابط عمومی
و کارشناس کامپیوتر
3545-3546 اطلاعات بیشتر

 
خانم مهندس فاطمه رضازاده مسئول سایت  3546 اطلاعات بیشتر

 
آقای یاور گرامی مسئول بخش خدمات 3560 اطلاعات بیشتر

 
خانم سیده فاطمه میرکریمی مسئول امور دبیرخانه
و ماشین نویس
3537 اطلاعات بیشتر

 
خانم زهرا محمدپور کارگزین 3537 اطلاعات بیشتر

 
آقای رضا حنیفی ها متصدی امور دفتری و کارگزینی 3503 اطلاعات بیشتر

 
آقای علی اصغر محمدی رئیس امور و عامل مدیر مالی 3510 اطلاعات بیشتر

 
آقای هدایت اکبری مسئول کارپردازی و تدارکات 3535 اطلاعات بیشتر

 
آقای محسن صوفی نیارکی امین اموال 3512 اطلاعات بیشتر

 
خانم سهیلا اسماعیلی حسابدار و امین اموال 3512  اطلاعات بیشتر