***امکان دسترسی اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تکمیلی به برخی از سایتهای علمی و پژوهشی از طریق اینترنت دانشگاه (قابل استفاده در داخل و خارج دانشگاه) ***