نام و نام خانوادگی: علی اصغر محمدی
سمت: رئیس امور و عامل مدیر مالی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس حسابداری
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3511
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی