نام و نام خانوادگی: علی اصغر محمدی
 
سمت: رئیس امور مالی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس حسابداری
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 02833359304   داخلی : 3511
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی