نام و نام خانوادگی: دکتر محمدعلی سلیمانی
    سمت: رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری(Ph.D)   مرتبه علمی : دانشیار

 
سوابق علمی و پژوهشی                                                   
لینک سامانه پژوهان
 شرح وظایف
پست الکترونیک: ma.soleimany@qums.ac.ir
تلفن تماس:   02833237267      داخلی : 3500
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی