دکتر محمدعلی سلیمانی
    
                                                   

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری ( (Ph.D
     
 مرتبه علمی : استادیار

  سوابق علمی و پژوهشی

  سامانه پژوهان

 شرح وظایف

 

 پست الکترونیک:nursingdean@qums.ac.ir

 
 تلفن: 02833237267     داخلی:
3500

 

 آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دانشکده پرستاری و مامایی