نام و نام خانوادگی: محمدعلی دوستی 
سمت: کارشناس امور هیئت علمی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس حسابداری
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3530
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی