نام و نام خانوادگی: انسیه میرزایی
   
سمت: کارشناس EDO
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری
  شرح وظایف
  تلفن:   02833338034   داخلی :3530
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی