نام و نام خانوادگی: فاطمه رضازاده
سمت: مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی :  دانشجوی ارشد نرم افزار کامپیوتر
  شرح وظایف
  تلفن:   3-33336001 -028    داخلی : 3546
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی