نام و نام خانوادگی: اسماعیل زال بیگی
سمت: کارشناس فرهنگی 
مدرک و رشته تحصیلی :کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3521
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی