فرایندهای معاونت آموزشی    فرایندهای امور هیئت علمی فرایندهای معاونت پژوهشی  فرایندهای اداری و مالی
 فرایند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل   فرایند ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی فرایند طرح تحقیقاتی هیئت علمی فرایند بیمه مکمل درمان
فرایند مرخصی تحصیلی فرایند ترفیع پایه اساتید فرایند طرح تحقیقاتی دانشجویی فرایند مرخصی استحقاقی کارکنان
فرایند مهمانی و انتقالی   
فرایند انصراف از تحصیل
فرایند فراغت از تحصیل
فرایند استعداد درخشان
سیستم مدیریت آموزش (سما)