نام و نام خانوادگی: زهرا صالحی منش 
سمت: مسئول روابط عمومی
مدرک و رشته تحصیلی :  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3546-3545
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی