نام و نام خانوادگی: معصومه کشاورز
سمت : مسئول آموزش
مدرک و رشته تحصیلی :  کارشناس پرستاری
شرح وظایف
پست الکترونیک: nursingeducation@qums.ac.ir
تلفن تماس:  02833338034   داخلی : 3530
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی