سمت : مسئول آموزش
  
مدرک و رشته تحصیلی :  کارشناس پرستاری
 
شرح وظایف
 
پست الکترونیک: nursingeducation@qums.ac.ir

تلفن تماس:  02833338034   داخلی : 3530

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی