شرح وظایف استاد راهنما
 راهنمایی دانشجو در انتخاب عنوان
 همکاری گام به گام با دانشجو در تکمیل طرح تحقیق و طرح بازنگری شده و انجام پایان نامه
 اختصاص ساعات مشخصی در هفته برای راهنمایی دانشجو
 برگزاری جلسات با اعضای گروه پژوهش جهت نظارت بر کار دانشجو و حل مشکلات احتمالی در جلسات قبل از دفاع از طرح و ضمن طرح
 هدایت کار پژوهشی دانشجو بر اساس جدول زمانی و به پایان رسانیدن طرح در زمان مقرر
 گزارش به موقع مشکلات موجود به مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده
 اخذ گزارش پیشرفت کار از دانشجو هر سه ماه
 پیگیری برای کسب اطمینان از انجام امور طرح شده در جلسات گزارش پیشرفت
 نظارت بر نگارش پروپوزال و گزارش پیشرفت
 هدایت دانشجو جهت نگارش پایان نامه و رفرانس نویسی بر اساس راهنمای تدوین شده
 هدایت دانشجو برای رعایت کامل ایین نگارش
 برگزاری جلسه پیش دفاع با حضور مشاوران
 کمک و هدایت دانشجو در تدوین مقاله استخراج شده از پایان نامه
 تصحیح نهایی طرح و ارائه تأییدیه به دانشجو جهت برگزاری جلسه دفاع از طرح پژوهشی
 توجیه دانشجو از نظر روند ارزشیابی پایان نامه
 شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir