مدرک و رشته تحصیلی :  دکترای سلامت باروری   
    سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
پست الکترونیک: folfati@qums.ac.ir
تلفن تماس:  02833338034   داخلی : 3552
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی