نام و نام خانوادگی: دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی
سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی و استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان 
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری(Ph.D)    مرتبه علمی : دانشیار

 
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: z.hoseinigolafshani@qums.ac.ir
تلفن تماس:   3-33336001 -028      داخلی : 3568
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی