نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه محمدی
سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای سالمندشناسی    مرتبه علمی : دانشیار

 
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: fmohammadi@qums.ac.ir
تلفن تماس:   02833237267      داخلی : 3569
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی