دبیر کمیته: بنیامین علی محمدی

شرح وظایف

-انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

-اجرای مصوبات شورای مرکزی

-انتخاب مسئولین واحدهای کمیته زیر نظر سرپرست کمیته
-ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاستهای شورای مرکزی
ارائه گزارش عملکرد ماهیانه مناسبت های کمیته به سرپرست شورای مرکزی
-هماهنگی بین واحدهای کمیته و نظارت بر فعالیت های واحدها

واحد پژوهش

مسئول: عاطفه علیزاده

شرح وظایف

- تدوین سالشمار پژوهشی

- برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای ترغیب دانشجویان نسبت به فرهنگ پژوهش

- ارائه گزارش عملکرد تحقیقاتی

- برگزاری سمینار ها و نشست های علمی تحقیقاتی

- راهنمایی، مشاوره و تسهیل امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- ایجاد رزومه پژوهشی دانشجویان و ارائه به بانک اطلاعاتی واحد انفورماتیک

 

- واحد آموزش

مسئول: نگار رحمانی

شرح وظایف

- تدوین سالشمار آموزشی

- نیازسنجی و برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی

- برگزاری ژورنال کلاب های دانشجویی

- برگزاری تاک شوی (Talk Show) دانشجویی

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- ایجاد رزومه ی آموزشی دانشجویان و ارائه به بانک اطلاعاتی واحد انفورماتیک

 

- واحد انفورماتیک

مسئول:سعید پارسا، زهرا هادیان

شرح وظایف

- ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت رزومه ی دانشجویان در آن

- مدیریت وب سایت کمیته و پاسخگویی الکترونیک 

- نگهداری سامانه های رایانه ای کمیته تحقیقات

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

 

- واحد انتشارات

مسئول: الناز نصیری

شرح وظایف

- تدوین سالشمار چاپ و نشر

- انتشار مجله علمی به زبان های پارسی و انگلیسی

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- ایجاد رزومه انتشاراتی دانشجویان و ارائه به واحد انفورماتیک

- چاپ و انتشار کتاب به زبان های پارسی و انگلیسی

انتشار نشریه علمی خبری (مدیریت اجرایی خبرنامه فعلی)

 

- واحد روابط عمومی

مسئول: نرگس حاجی شعبان ها، فاطمه یوسفی

شرح وظایف

-تدوین سالشمار جلسات شورای مرکزی و شورای اجرایی

- تهیه پوستر و اطلاعیه های خبری مورد نیاز واحد ها ی کمیته

- اطلاع رسانی سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی

- ارسال خبرنامه علمی و خبری کمیته

- عضو گیری و ساماندهی منابع انسانی

- برگزاری جلسات شورای مرکزی و اجرایی و تهیه صورت جلسات

- اطلاع رسانی مصوبات جلسات شورای مرکزی و اجرایی به مدیران واحد های مربوطه

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- چاپ و انتشار جزوات، پمفلت ها و کتاب های مورد نیاز واحد های آموزش و پژوهش

 

- واحد پشتیبانی

مسئول: زهرا صالحی، سحر بوزنی، مهدیه صفاری، سولماز نظری

شرح وظایف

- نگهداری اموال گمیته و در صورت نقص، اقدام در جهت پیگیری تعمیر آنها

- تهیه امکانات مورد نیاز واحد ها در راستای پیشبرد اهداف و نیز به منظور

- برگزاری سمینارها، کارگاه ها و کلاس های آموزشی و پژوهشی

- برنامه ریزی و تخصیص منابع مالی کمیته با هماهنگی دبیر و سرپرست کمیته

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی


 

آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir