دبیر کمیته: الهام حسن نیا

شرح وظایف   
-اجرای مصوبات شورای مرکزی
-انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
-انتخاب مسئولین واحدهای کمیته زیر نظر سرپرست کمیته
-ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاستهای شورای مرکزی
-ارائه گزارش عملکرد ماهیانه مناسبت های کمیته به سرپرست شورای مرکزی
-هماهنگی بین واحدهای کمیته و نظارت بر فعالیت های واحدها
 

واحد پژوهش

مسئول: فاطمه صفری

شرح وظایف

- تدوین سالشمار پژوهشی

- برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای ترغیب دانشجویان نسبت به فرهنگ پژوهش

- ارائه گزارش عملکرد تحقیقاتی

- برگزاری سمینار ها و نشست های علمی تحقیقاتی

- راهنمایی، مشاوره و تسهیل امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- ایجاد رزومه پژوهشی دانشجویان و ارائه به بانک اطلاعاتی واحد انفورماتیک

 

- واحد آموزش

مسئول: نوید ملکی

شرح وظایف

- تدوین سالشمار آموزشی

- نیازسنجی و برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی

- برگزاری ژورنال کلاب های دانشجویی

- برگزاری تاک شوی (Talk Show) دانشجویی

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- ایجاد رزومه ی آموزشی دانشجویان و ارائه به بانک اطلاعاتی واحد انفورماتیک

 

- واحد انفورماتیک

مسئول:پوریا سلیمانی

شرح وظایف

- ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت رزومه ی دانشجویان در آن

- مدیریت وب سایت کمیته و پاسخگویی الکترونیک 

- نگهداری سامانه های رایانه ای کمیته تحقیقات

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

 

- واحد انتشارات

مسئول: فائزه رمضانی

شرح وظایف

- تدوین سالشمار چاپ و نشر

- انتشار مجله علمی به زبان های پارسی و انگلیسی

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- ایجاد رزومه انتشاراتی دانشجویان و ارائه به واحد انفورماتیک

- چاپ و انتشار کتاب به زبان های پارسی و انگلیسی

انتشار نشریه علمی خبری (مدیریت اجرایی خبرنامه فعلی)

 

- واحد روابط عمومی

مسئول:امیر توکلی

شرح وظایف

-تدوین سالشمار جلسات شورای مرکزی و شورای اجرایی

- تهیه پوستر و اطلاعیه های خبری مورد نیاز واحد های کمیته

- اطلاع رسانی سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی

- ارسال خبرنامه علمی و خبری کمیته

- عضو گیری و ساماندهی منابع انسانی

- برگزاری جلسات شورای مرکزی و اجرایی و تهیه صورت جلسات

- اطلاع رسانی مصوبات جلسات شورای مرکزی و اجرایی به مدیران واحد های مربوطه

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

- چاپ و انتشار جزوات، پمفلت ها و کتاب های مورد نیاز واحد های آموزش و پژوهش

 

- واحد پشتیبانی

مسئول: علی اصغر قهرمانی

شرح وظایف

- نگهداری اموال گمیته و در صورت نقص، اقدام در جهت پیگیری تعمیر آنها

- تهیه امکانات مورد نیاز واحد ها در راستای پیشبرد اهداف و نیز به منظور

- برگزاری سمینارها، کارگاه ها و کلاس های آموزشی و پژوهشی

- برنامه ریزی و تخصیص منابع مالی کمیته با هماهنگی دبیر و سرپرست کمیته

- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

واحد تالیف و ترجمه

مسئول: علیرضا حیدری
شرح وظایف
-جستجوی مطالب  و ترجمه آن ها جهت استفاده در برد
- تشکیل کارگروهی جهت ترجمه و تالیف کتاب
-ارائه خدمات ترجمه به دانشجویان

 
واحد اختراعات
مسئول: علیرضا سلمانی
شرح وظایف
- تشویق و ترغیب دانشجویان در زمینه اختراعات
- کمک و راهنمایی  دانشجویان علاقه مند جهت ثبت اختراع
- برگزاری سمینار ها، کارگاه ها و کلاس های آموزشی در زمینه ایده پردازی و اختراعات
-ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر
 

واحد نظارت
مسئول: محدثه علی اکبری
شرح وظایف
-تهیه لیست عناوین پژوهشی طرح های دانشجویی
-تهیه آمار دقیق تعداد طرح های پژوهشی مصوب و درحال تصویب
-پیگیری روند تصویب و اجرای طرح ها
-کمک و راهنمایی دانشجویان جهت ارسال طرح ها