مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری
  سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
  شرح وظایف
پست الکترونیک:  hosseinr21@gmail.com
تلفن تماس:  02833338034   داخلی : 3558
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی