نام و نام خانوادگی: حسین رفیعی
سمت: مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری  

 
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: hosseinr21@gmail.com
تلفن تماس:   02833237267      داخلی : 3558
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
    فرم درخواست وقت ملاقات