آئین نامه های اداری

آئین نامه اجرایی،فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی

نحوه احتساب دوره های آموزشی مصوب کارکنان

قانون مدیریت خدمات کشوری

آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir