نام و نام خانوادگی: مسعود خادم حقیقت
 
سمت: رئیس اداره امور عمومی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  
  شرح وظایف
  تلفن:   02833338034   داخلی :3515
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی