آئین نامه های مالی

آئین نامه اموال، ماشین آلات و تجهیزات

آئین نامه مالی و معاملاتی

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir