آیین نامه تصویب طرحهای پژوهشی هیات علمی

       1- تکمیل و ارائه فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی توسط مجری

تعداد مجاز طرحهای تحقیقاتی هم زمان اعضای هیئت علمی

  رتبه علمی

 هیأت علمی

  دانشجویی

         HSR 

    جمع

   دانشیار

      3 

       2

      2   

       7

   استادیار

      2 

       2

      1

       5

     مربی

      1

       1     

      1

       3

 

2- ارائه طرح پیشنهادی به داوران منتخب دانشکده جهت بررسی و ارائه نظر

3- ارائه نظرات داوران به مجری طرح

4- ارائه پیشنویس طرح تحقیقاتی اصلاح شده  به صورت کامل تکمیل، تایپ و امضا شده توسط مجری  به معاونت پژوهشی دانشکده به همراه فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم

5- حضور مجری در جلسه شورای پژوهشی دانشکده جهت دفاع از طرح پیشنهادی 

6- بررسی شورای پژوهشی دانشکده از نظر کیفیت اصلاحات  انجام شده توسط مجری

7- تصویب کلیات طرح در جلسه شورای پژوهشی.

8- ارسال نامه به مجری طرح جهت اصلاح اشکالات مطرح شده در شورای پژوهشی

9- بررسی کیفیت اصلاحات انجام شده توسط معاون پژوهشی دانشکده

10-اعلام تصویب طرح به مجری

11- ارجاع طرح هایی که نیازمند طرح در کمیته اخلاق پزشکی هستند به معاونت پژوهشی دانشگاه و درصورت تصویب طرحهای مذکور در این کمیته، با مجریان طرح قراداد منعقد می گردد.

12- انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی  با مجری در مورد طرحهایی که نیاز به طرح در کمیته اخلاق پزشکی ندارند.

13- ارسال پروپزال نهایی به همراه قرارداد به معاونت پژوهشی دانشگاه.

14- ارسال قراداد منعقده به حسابداری دانشکده جهت پرداخت هزینه طرح.

 

آیین نامه تخصیص جایزه به مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر علمی

شرایط کلی :

-  اعضای هیات علمی که مقاله های خارجی(تحقیقی)آنها که در مجله چاپ شده باشد می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

-  ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مقاله های چاپ شده ضروری است

-  چنانچه عضو هیات علمی نویسنده اول مقاله نباشد نصف مبلغ مصوب به وی تعلق می گیرد.

مبلغ جایزه به شرح زیر است:

مجله های ایندکس شده در نمایه نامه های  ISI حداکثر 600 هزار تومان

مجله های ایندکس شده در   Index Medicus , Cochrane , Medline , Pubmed حداکثر 500 هزار تومان

مجله های ایندکس شده در نمایه نامه های Scopus,Chemical Abstract,Psycoinfo

Cinahal,Biological Abstract,Embase     حداکثر 400 هزار تومان

مجله های ایندکس شده در سایر سایت های تخصصی حداکثر 250 هزار تومان

گزارش ها و خبرنامه ها حداکثر 150 هزار تومان

  مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر فارسی حداکثر 50 هزار تومان

شرایط اجرایی :

عضو هیات علمی مدارک زیر را همراه با نامه به معاونت پژوهشی ارائه می نماید:

مقاله چاپ شده در مجله

- کپی جلد ، فهرست مطالب و شناسنامه مجله

تاییدیه ایندکس مجله در نمایه نامه ها

 

آیین نامه انتخاب پژوهشگر نمونه

شرایط کلی :

- انتخاب پژوهشگر نمونه در مناسبت های مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده عضو هیات علمی است.

مراحل اجرایی :

-  اعضای هیات علمی هر دانشکده باید مستندات فعالیت های پژوهشی خود را به صورت سه ماهه به رابطین پژوهشی دانشکده خود ارائه نمایند.

-  در حال حاضر مستندات شامل موارد زیر می باشد:

·   کپی قرارداد انجام طرح تحقیقاتی با سایر سازمان ها

·   کپی چکیده مقاله چاپ شده در مجله های علمی – پژوهشی داخلی و خارجی به انضمام شناسنامه و جلد مجله

·   کپی خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه کنگره به انضمام جلد کتابچه و گواهی شرکت

·   کپی جلد و شناسنامه کتاب های تالیفی به همراه یک نسخه از کتاب

·   کپی مستندات مربوط به ثبت اختراع و اکتشافات

 

 آیین نامه اجرای طرح تحقیقاتی

1- پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده ، پیگیری روند اداری طرح از نظر صدور ابلاغیه یا عقد قرارداد ، پیگیری روند اجرائی ، پیگیری گزارشات و غیره بعهده دبیر شورا میباشد . ایشان موظف هستند رونوشت کلیه مکاتبات خود با مدیر اجرایی طرح و یا طرح دهندگان را به معاون پژوهشی دانشکده ارسال نماید.
 

2- مجری طرح پس از دریافت ابلاغیه و یا عقد قرارداد موظف به شروع عملیات اجرائی طرح به نحوی که در پروپوزال آمده و مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و دانشکده قرار گرفته است، می باشد.
 

3- چنانچه در پروپوزال طرح، زمان خاصی برای شروع آن مشخص گردیده و یا اجرای طرح منوط به احراز شرایط ویژه ای باشد، مجری موظف است مطابق آن شرایط و یا در زمان مشخص شده عمل نماید.
 

4- مجری موظف است مطابق موارد مندرج در قرارداد  و بر اساس جدول زمانبندی پروپوزال که به تأیید شورای پژوهشی رسیده و زمانبندی ارائه گزارشها در آن مشخص شده، گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را در 3 مرحله طبق فرم برگه گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی  به معاونت پژوهشی ارسال نماید.
 

5- مجری موظف است گزارش انجام طرح تحقیقاتی خود را هر 3 ماه به ناظرطرح  ارائه نماید.
 

6- ارائه گزارش های دوره ای و گزارش نهایی طرح ، به عنوان بخشی از انجام طرح پژوهشی تلقی می شود و مجری طرح موظف است نسبت به ارسال به موقع گزارش اقدام نماید. لذا گزارش ها نیز باید مورد داوری قرار گیرند. لازم است گزارش های طرح های پژوهشی به صورت تایپ شده باشد. منظور از داوری گزارشهای دوره ای و گزارش نهایی، بررسی طرح و تایید آن توسط ناظر می باشد.
 

7- چنانچه پس از عقد قرارداد بدون عذر موجه ، حداکثر به مدت 3 ماه از طرف مجری نسبت به شروع طرح پژوهشی اقدامی به عمل نیاید قرارداد لغو شده و وجوه دریافتی بایستی مسترد گرد
 

8- چنانچه مجری با ذکر دلایل موجه نتواند در مدت پیش بینی شده طرح را خاتمه دهد بایستی یک ماه قبل از اتمام تاریخ مقرر ، کتباً از شورا درخواست تمدید قرارداد نماید.
 

9- چنانچه مجری در ارائه گزارش کار و گزارش نهایی تعلل ورزد ، شورای پژوهشی هیچگونه مسئولیتی در قبال ادامه طرح نخواهد داشت و قرارداد مربوطه فسخ خواهد شد .
 

10- چنانچه انجام طرح پژوهشی منجر به کشف و یا اختراع شود مجری طرح موظف است مراتب را به طرف قرارداد اطلاع دهد.تعیین حقوق مجری (مجریان) طرح و یا موسسه تحقیقاتی و همچنین روش ثبت اختراع یا کشف و بهره برداری از آن طبق آئین نامه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
 

11- مجری موظف است طرح پژوهشی خود را دقیقاً بر طبق مفاد پروپوزال مصوب انجام دهد و در مواردی که امکان عملی شدن پروپوزال مصوب وجود نداشته باشد و یا در انجام آن به مانعی برخورد نماید مراتب بایستی کتباً از طرف مجری به شورا ارائه شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
 

12- مجری یا مجریان طرح تعهد می نمایند چنانچه نسبت به تعهدات خود در مورد طرح عمل ننماید ، بنا به تشخیص شورای پژوهشی دانشکده و اعلام به ذیحسابی ، کلیه مبالغ اعلام شده از اولیـن برداشت های آنها کسر می شود.
 

13- طرف قرارداد حق هیچ گونه واگذاری و یا تغییر موضوع قرارداد به غیر را به هیچ نحو نخواهد داشت.
 

 14- در کلیه موارد و سایر مواردی که در قرارداد ذکر نگردیده ، شورای پژوهشی دانشکده تصمیم گیرنده خواهد بود و مجری طرح ملزم به اجرای مصوبه شورا  می باشد.
 

15- مجری موظف است در پایان اجرای طرح، کلیه نتایج به دست آمده را بصورت گزارش نهائی مطابق با شرایطی که در متن قرارداد آمده است، مرتب نموده و همراه ضمایم و جهت تسویه حساب پایانی در اختیار معاونت پژوهشی قرار دهد.
 

16- برای استفاده مناسب از نتایج تحقیق، لازم است گزارش نهائی طرح در قالب زیر تهیه شود:

چکیده طرح: شامل زمینه و هدف ، روش کار ،یافته ها ،نتیجه گیری بین 100 تا 150 کلمه می باشد.

 

معرفی تحقیق: شامل زمان شروع و خاتمه طرح، رقم بودجه مصرف شده، منابع تأمین بودجه، بیان مسئله، اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق، تعریف واژه ها، محدودیتهای تحقیق و ملاحظات اخلاقی.

 

دانسته های قبلی: شامل چهارچوب تحقیق و مروری بر متون

 

مواد و روش کار: شامل نوع تحقیق،محیط و  جامعه مورد مطالعه، مشخصات نمونه پژوهش، معیارهای ورود و خروج از مطالعه، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، روش نمونه گیری، روش گردآوری داده ها، روش پایایی و روائی ابزار گردآوری داده ها، چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری بکار رفته

 

یافته های تحقیق:‌شامل جداول، نمودارها، عکسها، مشخصات دقیق موارد تولید شده و کلیه اطلاعات مربوطه در این زمینه

 

بحث و نتیجه گیری: شامل تحلیل و بحث یافته ها ، نتیجه گیری نهایی

 

پیشنهادها : شامل پیشنهاد بر اساس یافته ها، پیشنهاد برای تحقیقات بعدی، پیشنهاد برای سازمانها و مراجع دینفع و ذیربط

 

فهرست ها:شامل منابع فارسی و منابع لاتین

 

پیوستها:(شامل پایان نامه های اجرا شده بر مبنای طرح، مقالات تهیه و یا چاپ شده از تحقیق به همراه نشانی دسترسی به آنها، پرسشنامه های تحقیق، جداول و نمودارها، عکسها، برگه های ثبت اطلاعات و نتایج مصاحبه یا مشاهده و از این قبیل)


 

17- معاونت پژوهشی دانشکده به هر طریقی که صلاح بداند بر حسن اجرا و چگونگی روند اجرایی طرح نظارت خواهد نمود.
 

18- ناظر هر طرح موظف است برگه نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی را به همراه گزارش پیشرفت طرح که توسط مجری ارائه شده است به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه ارسال نماید.
 

19- علاوه بر امر نظارت، معاونت پژوهشی دانشکده می تواند در مواردیکه صلاح بداند از اعضای هیئت علمی گروه ، دانشکده ، دانشگاه و یا سایر صاحبنظرانی که به آنها دسترسی دارد به شرطی که جزو همکاران طرح نبوده باشند ، جهت ارزشیابی گزارشهای پیشرفت و روند اجرای طرح نظرخواهی نماید.
 

 20- لازم است مجری یک مقاله علمی از نتایج طرح (به نام مجریان و همکاران طرح و قید عنوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین) استخراج و هنگام دفاع از گزارش نهایی اعلام وصول مقاله از مجلات معتبر علمی را دارا باشد در غیر این صورت، تسویه حساب کامل با مجری طرح صورت نمی گیرد و گزارش نهایی طرح نیز مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. مسئولیت پیگیری این امر بر عهده دبیر شورای پژوهشی دانشکده است.
 

21- ارائه گزارش نهایی طرح به همراه مستندات و در قالب ذکر شده به معاونت پژوهشی دانشکده
 

22- ارائه گزارش نهایی طرح به داوران منتخب دانشکده جهت اعلام نظرتوسط دبیر شورا
 

23- اعلام نظرات داوران به مجری یا مجریان طرح
 

24- حضور مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده جهت دفاع از گزارش نهایی طرح
 

25- تصویب کلیات گزارش نهایی طرح در شورا
 

26- بررسی معاون پژوهشی دانشکده از نظر کیفیت اصلاحات  انجام شده توسط مجری
 

27- ارسال گزارش نهایی تصویب شده به همراه اعلام وصول از مجله به معاونت پژوهشی دانشگاه
 

 28- اعلام خاتمه طرح به امور مالی دانشکده جهت تسویه حساب با مجریان

 

آئین نامه بازنگری شده مربوط به فعالیت های پژوهشی  (جهت محاسبه حق تمام وقتی مصوبه هفتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ 25/4/86) 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir