دکتر فاطمه محمدی  

                                             

 مدرک تحصیلی: دکترای سالمندشناسی

 مرتبه علمی: استادیار

 سوابق علمی و پژوهشی

 سامانه پژوهان

 شرح وظایف
 

 پست الکترونیک:NurseMidwifeResearch@qums.ac.ir   

 

 تلفن02833237267  داخلی:3504

 آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دانشکده پرستاری و مامایی


 
منابع الکترونیک