فاطمه رنجکش

 مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد مامایی

 مرتبه علمی: مربی

 سوابق علمی و پژوهشی

سامانه پژوهان

 شرح وظایف


 
پست الکترونیک:
franjkesh@qums.ac.ir
 
 تلفن: 02833237267       داخلی:3502

آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دانشکده پرستاری و مامایی