آقای حسین میرزا عباسی

 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سامانه پژوهان

 شرح وظایف 

 
 پست الکترونیک : h.mirzaabbasi@qums.ac.ir
 
 تلفن: 02833237267   داخلی:3506

 
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دانشکده پرستاری و مامایی