معرفی و شرح وظایف اعضای شورای پژوهشی

دکتر محمدعلی سلیمانی رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش  معاون آموزشی
فاطمه رنجکش معاون پژوهشی
دکتر مریم کرامتکار مدیر گروه پرستاری
دکتر زینب علی مرادی مدیر گروه مامایی
دکتر سیده آمنه مطلبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی


 شرح وظایف:

        بررسی و تصویب طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای پژوهشی دانشگاه
        
بررسی طرح‌های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه
        اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده

        تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
        برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات معاونت پژوهشی دانشگاه
        بررسی و اظهار نظر در مورد مواردی پیشنهادی به شورا
        اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
        ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی
        تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به پژوهش دانشکده
        ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
        ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی و معرفی پژوهشگر برتر