واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی
                       

  کارشناس پژوهش                 فرایند تصویب طرح های دانشجویی               آئین نامه های پژوهشی           راهنمای ترجمان دانش قزوین

 شورای پژوهشی                   مقالات اعضای هیئت علمی                        طرح های مصوب
                    
 واحدهای تحت پوشش            فرم های پژوهشی                                   طرح های تحقیقاتی
           
 اولویت های پژوهشی             فرم ارائه نتایج کاربردی پژوهش                    دستورالعمل های اجرایی کمیته تحقیقات دانشجویی