واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی
                       

  کارشناس پژوهش                 فرایند تصویب طرح های دانشجویی               آئین نامه های پژوهشی                   واحد کتابخانه                پنجاه اولویت پژوهشی سال 1397 

 
شورای پژوهشی                   مقالات اعضای هیئت علمی                        طرح های مصوب                              واحد رایانه
                    
 فرم های پژوهشی                 طرح های تحقیقاتی                                  راهنمای ترجمان دانش قزوین              واحد سمعی و بصری
           
 اولویت های پژوهشی             فرم ارائه نتایج کاربردی پژوهش                    دستورالعمل های اجرایی کمیته تحقیقات دانشجویی