واحد آموزش دانشکده پرستاری و مامایی
                               
                   گروه های آموزشی کارشناسی                                   گروه های آموزشی اعضای هیئت علمی

                   گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی                           امور هیئت علمی

                   دفتر توسعه آموزش