اداره آموزش
     

 مسئول آموزش  
                                                  
 آئین نامه های آموزشی

 کارشناسان آموزش  

 فرایندهای آموزشی

 مدیر گروه پرستاری
 
 فرم های آموزشی

 مدیر گروه مامایی
 
 تقویم آموزشی