جهت تماس با دفتر تحصیلات تکمیلی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 
                                            fafsharnia@qums.ac.ir                                          

آدرس: قزوین بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

کدپستی: 59811 -34197

تلفن:  33338034 -028