آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
                               


                                       آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

                                       آئین نامه نحوه نمره دهی پایان نامه ارشد