فرم های روند انجام پایان نامه

 

فرم انتخاب استاد راهنما (فرم شماره1)    فایل ، فایل    

 

تایید عنوان (فرم شماره2)    فایل ، فایل

 

فرم انتخاب استاد مشاور (فرم شماره3)    فایل ، فایل

 

ارسال پروپوزال به شورای تحصیلات تکمیلی (فرم شماره4)    فایل ، فایل

 

تعیین وقت دفاع از پروپوزال (فرم شماره5)    فایل ، فایل

 

صورتجلسه دفاع از پروپوزال (فرم شماره6)    فایل ، فایل

 

تایید انجام اصلاحات جلسه دفاع از پروپوزال (فرم شماره7)    فایل ، فایل

 

فرم ارسال پروپوزال به معاونت پژوهشی (فرم شماره8)    فایل ، فایل

 

فرم معرفی نامه به مراکز جهت گردآوری داده ها (فرم شماره9)    فایل ، فایل

 

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه (فرم شماره10)    فایل ، فایل

 

 اظهار آمادگی جهت دفاع نهایی از پایان نامه (فرم شماره11)    فایل ، فایل

 

فرم نظرخواهی از داور برای دفاع نهایی (فرم شماره12)    فایل ، فایل

 

تعیین وقت برای دفاع نهایی (فرم شماره13)    فایل ، فایل

 

صورتجلسه دفاع نهایی (فرم شماره14)    فایل ، فایل

 

اظهار نظر داوران در جلسه دفاع نهایی (فرم شماره15)    فایل ، فایل

 

 معیارهای ارزشیابی نمره دهی پایان نامه (فرم شماره16)    فایل ، فایل

 

فرم تاییدیه مجوز صحافی و چاپ پایان نامه (فرم شماره17)    فایل ، فایل

 

فرم تحویل پایان نامه (فرم شماره18)    فایل ، فایل