لیست اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

ردیف نام و نام خانوادگی اعضا عنوان
1 آقای دکتر محمدعلی سلیمانی رئیس دانشکده پرستاری، مامایی
2 خانم فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پزوهشی دانشکده پرستاری، مامایی
3 خانم دکتر نسیم بهرامی مدیرگروه ارشد رشته مشاوره در مامایی
4 خانم دکتر فروزان الفتی مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری، مامایی
5 خانم دکتر لیلی یکه فلاح مدیرگروه ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه
6 خانم دکتر فرنوش رشوند مدیر گروه ارشد پرستاری سالمندی
7 آقای دکتر رضا ضیغمی مدیرگروه ارشد رشته روانپرستاری
8 آقای دکتر محمدرضا شیخی عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی
9 خانم دکتر فاطمه محمدی عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی