لیست اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

ردیف نام و نام خانوادگی اعضا عنوان
1 آقای دکتر محمدعلی سلیمانی رئیس دانشکده پرستاری، مامایی
و مدیرگروه ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه
2 خانم فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پزوهشی دانشکده پرستاری، مامایی
3 خانم دکتر نسیم بهرامی مدیرگروه ارشد رشته مشاوره در مامایی
4 خانم دکتر فروزان الفتی مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری، مامایی
5 خانم دکتر فرنوش رشوند مدیر گروه ارشد رشته پرستاری سالمندی
6 آقای دکتر رضا ضیغمی مدیرگروه ارشد رشته روانپرستاری
7 آقای دکتر محمدرضا شیخی عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی
8 خانم دکتر فاطمه محمدی عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی