11- سقف مرخصی استحقاقی که کارکنان می توانند در یکسال استفاده کنند چقدر است؟
10- میزان پاس شیر پس از اتمام مرخصی زایمان چقدر است؟
9- آیا می توان به کارکنان جهت تشرف به حج تمتع مرخصی تشویقی داد؟
8- در چه حالت به کارمند مرخصی اضطراری تعلق می گیرد؟
7- مرخص اضطراری چند روز است؟
6- نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کاری چگونه است؟
5- در صورت عدم احراز شرایط لازم وضعیت استخدامی کارمند آزمایشی چگونه خواهد شد؟
4- سقف مدت دوره استخدام آزمایشی چقدر است؟
3- چه میزان از مرخصی کارکنان قراردادی تبصره 4 قابل بازخرید می باشد؟
2- چه میزان از مانده مرخصی سالیانه پرسنل رسمی و پیمانی ذخیره می شود؟
ا- میزان مرخصی سالیانه کارکنان دولت چند روز است؟