نام و نام خانوادگی: فاطمه افشارنیا
سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی 
  شرح وظایف
  پست الکترونیک: fafsharnia@qums.ac.ir
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3517
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی