نام و نام خانوادگی: هدی اصل تبریزی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
  شرح وظایف
  پست الکترونیک:
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3514
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی