سمت: مسئول حق التدریس
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس کامپیوتر
  شرح وظایف
  تلفن:   02833338034   داخلی :3546
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
منابع الکترونیک