تقویم تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 96 -95
تقویم تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95
تقویم تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال تحصیلی 97 -96
تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
تقویم اجرایی سیستم مکانیزه مدیریت آموزش (سما) و انتخاب واحد تحت وب نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99