تعیین شدت استریاگراویداروم در زنان نخست زای مراجعه کننده به ببیمارستان کوثر قزوین در سال 90
بررسی اثر دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک سلول های بتز در قشر مغز موش سوری
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد شهر قزوین در مورد تنظیم خانواده
بررسی عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول بر روی موش سوری
رابطه تغذیه انحصاری با شیر مادر برمیزان افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر البرز
بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر کنترل درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان 6تا 12 ساله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قدس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1391
مقایسه شدت زردی در نوزادان متولد شده به روش سزارین و طبیعی در نوزادان بستری در بیمارستانهای کوثر و قدس شهر قزوین
مقایسه میزان آگهی نگرش و عملکرد(kap) دانشجویان پرستاری ومامایی در مورد کنترل عفونت بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 91
بررسی میزان کاربرد صحیح اسپری های استنشاقی توسط سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن تنفسی و آسم
مقایسه شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی دوران بارداری در زنان باردار نوجوان و بزرگسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 92-93